Algemene Voorwaarden

Reisvoorwaarden

Alle reizen die door Zanzibar Getaways worden uitgevoerd zijn conform onderstaande reisvoorwaarden. 

VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Zanzibar Getaways gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Zanzibar Getaways niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

Wijziging invulling dagprogramma’s

Om een zo goed mogelijk beeld te geven van onze reizen, zijn de geplande dagprogramma’s vrij gedetailleerd weergegeven. Toch zijn er altijd risicofactoren die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis/dagprogramma’s. Denk hierbij aan gewijzigde dienstregelingen, slecht weer, materiaalpech of werkzaamheden. Wij behouden ons het recht om vooraf of ter plaatse, wijzigingen door te voeren indien bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven. Wijzigingen in bijvoorbeeld dagindelingen, routes, vervoer, overnachtingen/accommodaties of excursies. Wij streven ernaar om de kwaliteit en het bijbehorende karakter van de reis zoveel mogelijk na te bootsen en te handhaven. Eventuele extra verblijf- en reiskosten die door overmachtssituaties gemaakt worden, kunnen voor rekening van de deelnemers verhaald worden. Indien er wordt deelgenomen aan eventueel extra excursies waarin Zanzibar Getaways niet bemiddelt, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid.

(Aan)betalingsvoorwaarden

Een factuur waarop de details van uw boeking staan vermeld, ontvangt u na de bevestiging van uw reisvoorstel. De aanbetaling bedraagt 50% van de totale reissom. De aanbetaling dient maximaal 1 maand na de bevestiging van het reisvoorstel te worden voldaan. In de tussentijd boeken wij de accommodaties definitief en doen de aanbetalingen. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum van de reis betaald te zijn aan Zanzibar Getaways. Bij boekingen die binnen 6 weken voor vertrek plaatsvinden, dient de volledige reissom direct na bevestigen van het reisvoorstel en het ontvangen van de factuur te worden voldaan. Op het moment wanneer wij de totale betaling hebben ontvangen kunnen wij de gidsen, binnenlandse vluchten, safari jeeps en accommodaties van uw reis bevestigen en ontvangt u de reisbevestiging. Indien de reiziger niet tijdig betaald is er sprake van verzuim. Zanzibar Getaways zal de reiziger hier schriftelijk op wijzen en de reiziger heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Indien de betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst door Zanzibar Getaways geacht te annuleren op de dag van het verzuim.

Zanzibar Getaways accepteert geen creditcardbetalingen. Dit heeft ermee te maken dat wij de verwerkingskosten zo laag mogelijk willen houden. 

Prijzen

 • Alle prijzen op Zanzibar Getaways zijn op basis van deelname van 2 personen (tenzij anders aangegeven) en in euro’s;
 • Verzekeringen, visumkosten, eventuele extra excursies, vertrek of veiligheidsbelastingen, persoonlijke uitgaven zijn nooit bij de reissom mee inbegrepen, tenzij anders aangegeven;
 • Toeslagen voor Kerst, Pasen, Oud & Nieuw of eventuele kinderkorting zijn niet standaard in onze reizen opgenomen. Indien van toepassing, zullen wij deze specificeren in uw offerte;
 • Onze reisvoorstellen zijn maximaal twee weken geldig. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten en wijzigingen;
 • De Tanzaniaanse overheid kan, soms zonder waarschuwing, het entreegeld voor de nationale parken en reservaten wijzigen. Zanzibar Getaways hanteert in het reisvoorstel en de boekingsbevestiging de op dat moment huidige tarieven voor de parken. Indien er sprake is van een verhoging in entreegelden, ontvangt de reiziger een aanvullende factuur;
 • De Tanzaniaanse overheid kan daarnaast per direct belastingen en toeslagen invoeren die van toepassing kunnen zijn op de reis. Indien van toepassing ontvangt de reiziger hierover wederom een aanvullende factuur.

Visum

Voor het verkrijgen van een visum dient uw paspoort minimaal 6 maanden geldig te zijn bij aankomst in Tanzania. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het benodigde visum. Zanzibar Getaways kan hierin wel ondersteunen. Het visum kunt u voor vertrek online aanvragen of bij aankomst op het vliegveld in Tanzania. De kosten voor een geldig visum bedragen 50$ per persoon.

Documentatie

Indien door het ontbreken van enig (geldig) document zoals visum, paspoort, rijbewijs, bewijs van inenting en vaccinaties de reiziger de reis niet (geheel) kan maken, komen dit soort situaties met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Zanzibar Getaways heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan Zanzibar Getaways kan worden toegerekend.

Wijzigingen door reiziger

Tot 6 weken voor vertrek kan de reiziger verzoeken de reisbevestiging te wijzigen. Zanzibar Getaways zal deze wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen en in dat geval schriftelijk bevestigen. Wijzigingskosten bedragen €50,- per boeking, vermeerderd met alle extra communicatiekosten die gemaakt dienen te worden.

Indien de vertrekdatum wijzigt of het aantal betalende passagiers wordt verminderd, wordt dit beschouwd als een (deel-)annulering waarop de annuleringsbepaling van toepassing is.

Annuleringsvoorwaarden

Indien een reis geannuleerd wordt, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Tot 6 weken voor vertrek de aanbetaling;
 • Vanaf 6 weken tot 4 weken voor vertrekt 50% van de reissom;
 • Vanaf 4 weken voor vertrek 100% van de reissom.

Op het moment wanneer u een geldige reden heeft voor uw annulering, zal uw eigen annuleringsverzekering de volledige annuleringskosten dekken.

Zanzibar Getaways baseert de prijzen op het aantal personen in de reis. Bij het annuleren van een reisbevestiging door één of meer reizigers, zullen de overige reizigers de reissom moeten betalen zoals deze voor het resterende aantal reizigers door Zanzibar Getaways zal worden berekend.

Naam controle

Zanzibar Getaways verzoekt reizigers de op de factuur en reisbevestiging vermelde namen zorgvuldig te controleren. Mocht er na 3 dagen na ontvangst van factuur en reisbevestiging nog een naam gewijzigd moeten worden, dan zijn wij genoodzaakt € 30,- wijzigingskosten in rekening te brengen.

Verzekeringen

Indien u een reis afneemt bij Zanzibar Getaways, bent u verplicht om verzekerd op reis te gaan. Wij kunnen u daarbij helpen, maar een annuleringsverzekering + reisverzekering (werelddekking) raden wij ten zeerste aan.

Aansprakelijkheid en overmacht

1.     Namens Zanzibar Getaways zijn wij verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisbevestiging;

2.     Zanzibar Getaways stelt zich niet aansprakelijk voor:

 • Schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de reisbevestiging op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger, schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Zanzibar Getaways, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Zanzibar Getaways kunnen worden toegerekend;

 • Vertragingen en/of schade geleden door veranderde vluchtschema’s of vertrektijden, politieke omstandigheden, stakingen, oorlogshandelingen, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;

 • Verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen;

 • Het door deelnemers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het gastland verboden stoffen en goederen;

 • Het door deelnemers handelen in strijd met de wetten en zeden van het land waar men reist;

 • De door luchtvaartmaatschappijen gemaakte fouten;

 • Schade waarvoor de reis- en/ of annuleringsverzekering dekking geven;

 • Deelneming aan avontuurlijke safari’s, activiteiten en expedities. Deze zijn niet zonder gevaar en daarom op eigen risico. Zanzibar Getaways is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken of ziektes als gevolg van deelneming aan dergelijke activiteiten en safari’s.

3.     De reiziger verklaart door ondertekening op de hoogte te zijn van de bijzondere aard van de gekozen bestemming en af te zien van schadevergoeding in verband met immateriële schade/ derving van reisgenot ten gevolge van een niet aan Zanzibar Getaways toe te rekenen omstandigheid zoals vertraging, noodgedwongen route wijziging, overboekingen of wijzigingen in verband met het avontuurlijke karakter en lokale omstandigheden (bv. In reisroute, vervoer, reisschema of verblijf);

4.     Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisbevestiging redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Zanzibar Getaways zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Zanzibar Getaways bestaat deze onder andere uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze onder andere uit extra verblijf- en repatriëringskosten;

5.     De uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Zanzibar Getaways gelden ook ten behoeve van werknemers van Zanzibar Getaways en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Klachten

Om Zanzibar Getaways of de accommodaties/faciliteiten in de gelegenheid te stellen onverhoopte klachten en tekortkomingen direct te verhelpen, dient de reiziger deze schriftelijk of ter plaatse kenbaar te maken. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, is de reiziger in de mogelijkheid om binnen 1 maand na retourdatum in Nederland, schriftelijk een klacht bij Zanzibar Getaways in te dienen.

Klachten die niet ter plekke en/of schriftelijk binnen de aangegeven termijn zijn gemeld kunnen achteraf nooit leiden tot een schadevergoeding.

Om Zanzibar Getaways of de accommodaties/faciliteiten in de gelegenheid te stellen onverhoopte klachten en tekortkomingen direct te verhelpen, dient de reiziger deze schriftelijk of ter plaatse kenbaar te maken. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, is de reiziger in de mogelijkheid om binnen 1 maand na retourdatum in Nederland, schriftelijk een klacht bij Zanzibar Getaways in te dienen.

Klachten die niet ter plekke en/of schriftelijk binnen de aangegeven termijn zijn gemeld kunnen achteraf nooit leiden tot een schadevergoeding.